6 اصل در عشق


این که عاشق باشید مهم تر از این است که عاشق کی باشید.
عشق بر خلاف دروغ ، مصلحتی اش گناه است!
به عشق دیگران احترام بگذار تا به آن دچار نشوی.
ارزش هر عشق را با منطق خود عاشق بسنجید.
ناگهانی ترین عشق ها در حال فرار از آن اتفاق می افتد.
عشق ناقص سه ضلع دارد: «عشق» و«عاشق» و«معشوق» . و عشق کامل یک ضلع: «عشق وعاشق ومعشوق»


این ها به اصول عالم و آدم اضافه شد

محبوب ترها