اصول عالم و آدم

1. راه حقیقت از م88;هورات ن605;ی گذرد
2. باطل ضعیف ترین یاور است
3. مطالعه خویش بر مطالعات دیگر مقدم است
4. ارزش دنیا به آخرت آن است!
5. آزادی قبل از آگاهی فاجعه است
6. وبلاگ نویسی خطر خناق را کم میکند
7. تنوع سراب تحول است
8. عشق ضروری ترین دروغ بشر به خودش
9. باور کن که تنهایی! می فهمی؟
10. در مسیر بودن مهم تر از رسیدن

11. ملاک افتخار بازدهی است نه دارایی
12. زندگی جای جنگیدن است
13. عزیزم بپا دیر نشود...
14. به احترام عشق نگهبانی دلت را به عقل بسپار
15. به عقل وعشق دیگران ور نرو!
16. هرجا می ری یه کتاب زیر بغلت داشته باش
17. دست از سر اون رفیق بیچاره ات بردار
18. خداوند تنها مرجع تعیین بهشت یا جهنمی شدن آدم هاست.
19. دروغ هیچ وقت به مصلحت نیست.

20. زیر بارون بودن رو از دست نمی دهم هرگز.
21. درد برات خوبه.تحملش کن!
22. کوچک وبزرگی ما به قدر کوچک وبزرگی غصه هامونه.
23. با نگاه بزرگان به خود نگاه کنید نه با نگاه خود به بزرگان.
24. جهان جز به دست رنج نویسندگان تسخیر نمی شود.
25. روزمرگی یک دلیل دارد آن هم فراموشی مرگ است.
26. چرا هرچه ثروتمندتر می شوی از شیرینی آرزوهای کوچک دورتر می افتی؟!
27. یکدیگر را سرزنش نکنیم.همه ما یک تنیم!
28. جهان به کسی پشت نمی کند.ما پشت جهان راه افتاده ایم.

29. این که عاشق باشید مهم تر از این است که عاشق کی باشید.
30. عشق بر خلاف دروغ ، مصلحتی اش گناه است!
31. به عشق دیگران احترام بگذار تا به آن دچار نشوی.
32. ارزش هر عشق را با منطق خود عاشق بسنجید.
33. ناگهانی ترین عشق ها در حال فرار از آن اتفاق می افتد.
34. عشق ناقص سه ضلع دارد: «عشق» و«عاشق» و«معشوق» . و عشق کامل یک وجه : «عشق وعاشق ومعشوق»

محبوب ترها