هبوط

تب نبودن و بودن تمام خواهد شد؟
لغات پرت وپلایم کلام خواهد شد؟

کسی دوباره زمن یاد...آه خواهد کرد؟
وهر چه خداحافظی سلام خواهد شد؟

محبوب ترها