مناجات المضلین

خدای من! گفته ای که منتظر یک قدم منی تا ده قدم به سویم برداری.اما وقتی نمی دانم کجایی قدم اول رابه کدام طرف بردارم؟
بر زندگی ام نوری بتابان تا قدمی که منتظری بردارم.

محبوب ترها