آخرالزمان

a great civilization is not conquered from without until it has destroyed itself from within این جمله ای هست که در آغاز فیلم آخرالزمان(اثرMel Gibson) از ویل دورانت نقل می شود. فیلم مربوط به بومیانی است که قبل از ورود سیاحان اروپایی در قاره نو زندگی می کردند.فیلم با ورود کشتی های اسپانیایی تمام می شود.و البته عنوان فیلم یعنی اینکه حکایت همچنان باقی است. البته با این تفاوت که در سناریوی جدید مهاجمین در نابودی درونی فرهنگ ها هم نقش ایفا می کنند.

محبوب ترها