بقیه اصول عالم و آدم

35.از سکوی تماشاچیان پائین بیا وخودت زندگی کن!
36.اگر همه چیز کج است شک نکن تو کج ایستاده ای.
37.ایمان به خدا را فقط با ایمان به کسی بزرگتر از او عوض کن.
38.همه حرف ها را بشنو اما قبل از آن از بی طرفی خودت مطمئن شو.
39.دشمن ترین دشمنان کسی است که تو را به جنگ با خودت فرابخواند.
40.همه انسان ها درصدی دیوانه اند جز دیوانگان که کاملا عاقلند.
41.کلید دلت را به دست عقل بسپار و خودت مشغول کارهای مهمتر شو.

بقیه اصول

محبوب ترها