باخت

به خاطر دنیا بی خیال آخرت می شی ...غافل از اینکه داری هر دوتاش رو از دست می دی!

(مولاعلی در حدیث8336غررالحکم)

محبوب ترها