دنیای علی


راستی را که دنیا برای کسی که به عنوان سرای خویش بدان دل خوش نکند و وطن خویشش نشناسد چه جایگاه و سرای نیکی باشد.بی شک فردا تنها کسانی از گذرگاه دنیا به سعادت می رسند که امروز سخت از آن گریزانند.

خورشید بی غروب نهج البلاغه.ص255 سخن 214

محبوب ترها