یکم ؛ درست نشسته اید؟

شخصا هنری را سراغ ندارم که در آن نحوه قرار گرفتن حرف اول را نزند.از موسیقی گرفته تا خطاطی و تصویربرداری وخطابه و باقی هنرها اولین اصل این است که آرام و با طمأنینه قرار بگیرید نشسته یا ایستاده.نوشتن هم از این قائده مستثنا نیست.حتی هنگام نوشتن پرشورترین مقالات باید آرام باشید و این آرامش از بدن شما شروع می شود.روی نوشته تان خم نشوید.دست ها رادر حالت موذب قرار ندهید.مراقب باشید حتی چشمهایتان خسته نشوند.بدنی ریلکس با تنفسی یکنواخت شما را کمک می کند بهتر فکر کنید و راحت تر تایپ کنید یعنی برای نوشتن آماده آماده باشید.

محبوب ترها