دلتنگی شراب ها

آری موافقم:
ما رانمی برند به تمنای آب ها
الفاظ و عبارات، اوراق و کتابها

آری نشسته ایم میان ادعیه ؛ گم
در میکده خوابیم دلتنگ شراب ها

نفرین بر تمام اساطیر نسل من
بر وهم تار دین، پرده ها ، حجاب ها

اما «خدایگانی دخمه به سنگ ها» ست
توجیه دلسپردگی ات به حباب ها؟

روزی به آیه های رسولم نگاه کن
از نو دوباره فارغ از التهاب ها

هر شب مقیم مدفن هابیل می شوم
در رزمگاه ثانیه ها و شتاب ها

بگذریم...
در پیچ و تاب کفر نحیفت نشسته ام
ای وای بر من و تو واین انقلاب ها

محبوب ترها