خیر

آنکه خیر را در غیر آنچه برایش پیش آمده جستجو می کند بی خرد است و آنکه آن را در آنجا می جوید و نمی یابد بی عرضه.

محبوب ترها