علامه امینی


عبدالحسین امینی مشهور به علامه امینی متولد1281 و متوفای 1349 از دانشمندان بزرگ شیعه است که علی رغم نکات درخشان فراوانی که در زندگی وآثارش وجود دارد چندان که شایسته اش بوده شناخته شده نیست . روزهایی که در طول سال به نام ویاد بزرگان علم وادب و هنر اختصاص داده شده می تواند بهانه ای باشد تا در میانه هیاهوی اندیشه ها و مکاتب توجهی دوباره به این مفاخر ارزشمند جلب شود و 12تیر روز بزرگداشت علامه امینی نیز از این دست بهانه هاست.
....
این مطلب را به طور کامل در روزنامه ایران ببینید

محبوب ترها