چهارم؛ ساده بنویسید

نویسنده باید شگفت انگیز بنویسد اما هرگز نباید شگفت زده بنویسد. شگفتی باید در آن چیزی باشد که نویسنده دارد نمایانش می سازد نه در چگونگی بیان آن. قلمبه گویی بر خلاف تصور اولیه خیلی ها، غالبا از اهمیت موضوع در نظر خواننده (خصوصا اگر حرفه ای باشد)می کاهد. استاندال می گوید: «آدم باید مطالب خود را تا می تواند ساده بیان کند چنان که گویی می خواهد از کنار آن بگذرد بی آنکه متوجهشان بشود»*.

*رمان به روایت رمان نویس.ص 223

محبوب ترها