آرزوی خارج


طلبه ها بعد از 10 سال درس خوندن در مرحله سطح مشغول درس های خارج فقه و اصول یعنی بحث های اجتهادی می شوند. معمولا در طول دوره سطح ورود به دوره خارج یک آرزو محسوب می شود به سه دلیل : یک... از جهت کلاس کار (مفهومه؟).دو...وبیشتر به خاطر خلاص شدن از یک دوره طولانی تفکرقالبی و محطاطانه و نیز اتبوه مباحثی که مدام تکرار می شوندو نمی دانی دقیقا کجاو کی و چقدر استفاده می شوند. البته این برای بعضی
ها به دروس خارج هم سرایت می کند. اما سه:...مسائل مالی(مجمل بماند)و بالاخره چهار:...کنجکاوی.بالاخره اجتهاد در علوم دینی کار هیجان انگیزی باید باشد.( البته اگر آقا طلبه مثل من شیطنت نکرده باشد و قبل از اتمام سطح پایش به دروس خارج آقایون باز و کنجکاوی اش ارضا نشده باشد)

توضیح تصویر: تعدادی طلبه مقدمات نیمه های ظهر در حیاط فیضیه مشغول درس گرفتن از استادشان هستند!!...این عکس کاملا دزدکی گرفته شده است!

محبوب ترها