فرصت

کاش این قدر گرفتار نبودم...وگرنه فرصت می کردم این صفحه را به روز کنم.از این بگذریم صفحه های بیشماری از زندگی ام مانده است که مدت هاست به روز شان نکرده ام.

محبوب ترها