زنده باد آغاز برای پايان

این چندمین بار است که نقل مکان می کنم و دلیلش را درست نمی دانم و نداانستن معنایش نبودن نیست وانگهی مگر همه کارهای دیگرمان دلیلی دارد؟خوشا به حال آن کس که این چنین است اگر چه بر او روزگا امروز بسیار سخت خواهد گرفت...

محبوب ترها