چیزی که احمدی نژاد ندارد

چیزی که احمدی نژاد ندارد یا یکی از مهمترین چیزهایی که دولت احمدی نژاد ندارد و ظاهرا اصلا به آن آگاهی ندارند چندتا اسلام شناس واقعی است.ما در اکثر عرصه ها خصوصا فرهنگی فاقد تئوری هستیم واین باید فعلا با وجود آدم هایی که مسلط به دین باشند جبران شود.متأسفانه مشاورین و روحانیون فعلی پیرامون رئیس دولت بیشتر سیاست مدارند تا اسلام شناس!

محبوب ترها